L1 Kilfinane to Mitchelstown: Monday & Thursday – Weekly