342 Flagmount to Ennis via Feakle & Scariff: Monday to Sunday – Daily